Statut

Statut

pobieranie PDFSTATUT FUNDACJI DO POBRANIA W PDF

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI”

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Niepodległości”.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U.
z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 3. Fundacja w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§6

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny Fundacji.

§8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie
i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz:

 1. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 2. ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego, prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski,
 3. podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w Polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład Rzeczpospolitej,
 4. zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym
  i kulturalnym Polski,
 5. inicjowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji i badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, prowadzenia badań studiów nad historią Polski, historią najnowszą, ruchami społecznymi
  i partiami politycznymi,
 6. promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju
  i poza jego granicami,
 7. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. rozwoju edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych,
 9. promocji i organizacji wolontariatu,
 10. promocji i wspierania idei pro-obronnych.

§10

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń i seminariów,
 2. organizowanie wykładów, konferencji oraz debat publicznych,
 3. prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej,
 4. opracowywanie i realizację programów służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat historii Polski, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej, praw obywatelskich, instytucji demokracji, mechanizmów rynkowych oraz propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej, ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
 5. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie integracji europejskiej, udzielanie pomocy
  w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych i samorządowych umożliwiających ich skuteczną absorpcję,
 6. wspieranie i promowanie międzynarodowej współpracy oraz wymiany młodzieży poprzez organizowanie spotkań, wizyt oraz warsztatów,
 7. opracowywanie i realizację programów edukacyjnych, dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców,
 8. współpracę z uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie czasopism,
 10. udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego podmiotom prowadzącym działalność badawczo-naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizowanych przez Fundację celów,
 11. prowadzenie w kraju i za granicą działalności edukacyjnej promującej historię i tradycje polskiego oręża za pomocą grupy rekonstrukcyjnej pod nazwą „Grupa Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości”,
  w skrócie „GEH”.

§11

Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami
z Polski i zagranicy prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

§12

Działalność statutowa Fundacji stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 2. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59),
 3. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 4. wydawanie książek (58.11.Z),
 5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 6. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
 7. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
 8. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z).

Majątek i dochody Fundacji

§13

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy). Na prowadzenie działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznaczona jest kwota
  5 000 zł (słownie: pięć tysięcy).
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. darowizn, subwencji i dotacji pochodzących od osób krajowych i zagranicznych,
  3. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
  4. spadków i zapisów pochodzących od osób krajowych i zagranicznych,
  5. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
  6. odsetek i depozytów bankowych,
  7. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
  8. dochodów z tytułu udziału Fundacji w zyskach spółek prawa handlowego, w których akcje lub udziały zostały przez Fundację objęte.
 3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć takiego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.

§14

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są w całości na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§16

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Organy Fundacji

§17

Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Programowa,

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czternastu osób powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
 4. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania
  i odwoływania członków Zarządu oraz do ich zatrudniania.

§19

 1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, mogą również wybrać jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, śmierci lub odwołania.
 4. Zarząd Fundacji oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

§20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie krótkookresowych i długookresowych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3. uchwalania budżetu i preliminarza wydatków,
  4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz innego wsparcia majątkowego na rzecz Fundacji, dokonanych przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  5. ustalanie struktury organizacyjnej, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  6. określanie przedmiotu, kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  7. tworzenie oraz znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Zarządu.
 5. Zarząd może podejmować uchwały także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 6. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Formy działania Zarządu oraz szczegółowy podział czynności między jego członkami może zostać określony w uchwalonym przez Zarząd regulaminie.

§21

 1. Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu jednoosobowo albo przez Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo, albo przez trzech Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do organizacji i prowadzenia określonych sfer działalności Fundacji lub do dokonywania poszczególnych czynności.

§22

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji składa się od 3 do 15 członków.
 3. Członków Rady Programowej i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Rada Programowa i każdy z jej członków może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia na piśmie oświadczenia Fundatorowi, bądź z chwilą śmierci członka.

§23

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

 1. Wyznaczanie kierunków działania Fundacji,
 2. Opiniowanie planowanych zmian w statucie,
 3. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 4. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się Zarząd lub Rada Fundatorów.

§24

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu i sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
 2. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, a także ustalanie ich wynagrodzenia,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji
 5. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia się z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
 9. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach, nie będących w kompetencji Zarządu Fundacji.

§25

W razie sporów kompetencyjnych rozstrzygająca jest wola Fundatora.

Działalność gospodarcza

§26

 1. Fundacja, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  2. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59),
  3. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  4. wydawanie książek (58.11.Z),
  5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  6. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
  7. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
  8. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
  9. działalność związana z filmami, nagraniami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),
  10. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
  11. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
  12. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01),
  13. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.0),
  14. działalność związana ze sportem (93.1),
  15. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez utworzone przez nią zakłady oraz inne jednostki organizacyjne, także w formie spółki lub innego podmiotu gospodarczego.

Zmiana statutu

§27

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§28

Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może, na mocy decyzji Fundatora, połączyć się z inną fundacją.

Likwidacja Fundacji

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania jej celów lub wyczerpania się środków finansowych
  i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator.

§30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§31

 1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu, poprzedni statut Fundacji Niepodległości przestaje obowiązywać w całości.

                                            

Lublin, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...